” لوک دانگ ” استاد عطاری در شرکت “IFF” در “نیویورک” است . او در سایه ی جنگ “ویتنام” در دهکده ای نزدیک “سایگون” با پدر بزرگش زندگی می کرده است . از دوران کودکی با کشت گیاهان و جمع آوری آنها آشنا شده بود تا به پدربزرگش که حکیم دهکده بود ، کمک کند .
لاک در سن 11 سالگی به تنهایی به “مالزی” رفت و بعد ها به “امریکا” رفت . او خود را هنرمند نمی داند ، بلکه کسی که طاقت داشته و سختی ها را پشت سرگذاشته است . او اولین آسیایی موفق در رشته ی عطاری است و آن را مدیون استعداد و کار زیاد میداند . لاک آثار بسیار پرطرفداری خلق کرده و همچنان به سوی موفقیت گام برمی دارد .